ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   15/10/2014

   «Αντιγριππικός εμβολιασμός»


Αναρτήθηκε ηετήσια εγκύκλιος για τον αντιγριππικόεμβολιασμό, που απευθύνεται σε όλες τις συναρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες και αφορά την εμβολιαστικήστρατηγική για την αντιμετώπιση της εποχικής επιδημικής έξαρσης της γρίππης.

 

Ι. Πληροφορίες για τον Γενικό Πληθυσμό

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης τηςεποχικής γρίππης, είναι ο εμβολιασμός, που καλύπτει σε ποσοστό περίπου 80%τους εμβολιασθέντες, συμβάλλει στην αποφυγή εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών σεπερίπτωση νόσησης, στην αποφυγή της αποδιοργάνωσης της κοινωνικής καιεπαγγελματικής ζωής, και στην αποφυγή υπερκατανάλωσης φαρμάκων, νοσηλειών καιιατρικών επισκέψεων.

Ιδιαίτερα γιατις ομάδες υψηλού κινδύνου, πουαναφέρονται στη συνέχεια, ο εμβολιασμός είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ :

1.       σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών

2.       σε παιδιάκαι ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες,όπως: 

- άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

- ανοσοκαταστολή λόγω κληρονομικότητας ή επίκτητου νοσήματος ή θεραπείας

- σε μεταμοσχευμένους

-σε κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρικήαναιμία κλπ)

- σε χρόνιους νεφροπαθείς

- σε σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

- σε νευρομυϊκά χρόνια νοσήματα

3.    σεέγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κυήσεως, λεχωείδες και θηλάζουσες

4.    σε παχύσαρκα άτομα με δείκτη Μάζας Σώματος> 40kg/m2

5.   σε παιδιάμε μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας κλπ    χρόνιων νοσημάτων (πχ kawasaki)

6.   σε άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των6 μηνών, ή ηλικιωμένα άτομα ή νοσούντες

7.  σε “κλειστούςπληθυσμούς” πχ προσωπικό ιδρυμάτων με εσωτερικούς   τροφίμους, σε σχολές, ειδικά σχολεία, κλπ.

8.  στο ιατρονοσηλευτικόπροσωπικό και τους άλλουςεργαζόμενους όλων των χώρων παροχής υπηρεσιών Υγείας, όπως και στοπροσωπικό παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, που επισκέπτεται συχνά αυτούς τουςχώρους

 

-       Σεκάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη, ότι η κάλυψη (ανοσολογικήαπάντηση), επιτυγχάνεται περίπου σε δύο (2) εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό.

-       Σεότι αφορά την ασφάλεια του εμβολίου,επισημαίνεται  ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές παρενέργειεςμετά τον εμβολιασμό, σε αντίθεση με τις σοβαρέςεπιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν σε περίπτωση νόσησης, ιδιαίτερα σεάτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

-       Όλατα εμβόλια που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και απολύτως ασφαλή, εφ’ όσον τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης,φύλαξης και διάθεσης (ψυχρήαλυσίδα και ημερομηνία λήξης).

 

ΙI. Χορήγηση – συνταγογράφησηεμβολίων και χώρο εμβολιασμού

Τα εμβόλια πουπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, είναι γνωστό ότι έχουν μηδενική συμμετοχή, δηλαδή χορηγούνται δωρεάν στους πολίτες από τα ΙδιωτικάΦαρμακεία, εφ’ όσον έχουν συνταγογραφηθεί.

Οι Γιατροί, τόσοτου Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού τομέα, όλων των Ιατρικών ειδικοτήτων (πληντων εργαστηριακών) έχουν το δικαίωμασυνταγογράφησης αντιγριππικού εμβολίου, στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο ΕΟΠΥΥ,καλύπτει επομένως το κόστος των αντιγριππικώνεμβολίων για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές προτάθηκαν από τηνΕθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείαςτου Υπουργείου Υγείας.

Για τον υπόλοιποπληθυσμό που επιθυμεί να εμβολιασθεί, χωρίςνα ανήκει σε μία από τις προαναφερόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου το κόστοςτου εμβολίου δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Με δεδομένο, όμως το χαμηλό κόστοςτων εμβολίων που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά, (περίπου 6 ευρώ κατά μέσοόρο), προτρέπεται ο πληθυσμός να εμβολιασθεί, ακόμα και εάν δεν ανήκει στιςομάδες υψηλού κινδύνου και ιδιαίτερα τα άτομα που λόγω επαγγελματικών ή άλλωνκοινωνικών υποχρεώσεων βρίσκονται συχνά σε κλειστούς χώρους μαζικών εκδηλώσεωνή χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι εμβολιασμόςμπορεί να διεξαχθεί από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε Νοσοκομεία, Μονάδες ΠΕΔΥ,Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Ιδιωτικά Ιατρεία. Ο ΕΟΦ έχει ήδηθέσει σε κυκλοφορία μεγάλες ποσότητες αντιγριππικών εμβολίων, ενώ η συνολικήποσότητα θα ανέλθει περίπου σε 2,4 εκατ. εμβόλια έως το τέλος Οκτωβρίου. ΤοΥπουργείο Υγείας θα διαθέσει περίπου 25.000 εμβόλια για ανασφάλιστους και άπορους των ομάδων υψηλού κινδύνου.

 

ΙΙI. Εμβολιασμός Υγειονομικούπροσωπικού

Το Υγειονομικόπροσωπικό (ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό κλπ) θα πρέπει να εμβολιάζεται καθολικά,εκτός εάν συντρέχουν λόγοι τεκμηριωμένων αντενδείξεων, για την αποφυγήενδονοσοκομειακής διασποράς του ιού. Ο εμβολιασμός συνιστά ηθική υποχρέωση του προσωπικού απέναντι στο θεμελιώδες δικαίωμαασφάλειας των ασθενών. Η καταγραφή του ποσοστού εμβολιασθέντων ανά Νοσοκομειακήή άλλη Μονάδα αποτελεί δείκτη τηςεπιτήρησης συμμόρφωσης των Επαγγελματιών υγείας στα μέτρα ελέγχου της διασποράςενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και παράμετρο αξιολόγησης της αποδοτικότηταςτων Διοικήσεων. Το ποσοστό των εμβολιασθέντων θα αξιολογείται σε τακτά χρονικάδιαστήματα από το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα μετην πρόσφατη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την επίτευξη ικανοποιητικήςσυλλογικής ανοσίας, απαιτείται εμβολιασμός του 75% τουλάχιστον των ατόμων μιαςομάδας υψηλού κινδύνου.

 

ΙV. Επιδημιολογική Επιτήρηση

Το ΚΕΕΛΠΝΟ είναιο αρμόδιος φορέας της επιτήρησης του επιπέδου συλλογικής ανοσίας πουεπιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού του ποσοστού εμβολιασθέντων, όπως και τηνγενικότερη επιδημιολογική επιτήρηση της εποχικής γρίππης (καταγραφήνοσηλευθέντων περιστατικών, επιπλοκών, θανάτων κλπ)

 

Την Παρασκευή 17.10.2014 η ΓενικήΓραμματεία Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη των Διοικήσεων των ΥΠΕ, τουΕΟΠΥΥ, των Γεν. Δ/ντών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περ/κώνΑυτοδιοικήσεων και των υπευθύνων των Επιτροπών Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων τωνΝοσοκομείων για πληρέστερη ενημέρωση και καθορισμό όλων των περαιτέρωδιαδικαστικών λεπτομερειών της εμβολιαστικής στρατηγικής μας για την εποχικήγρίππη.