ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   6/11/2012

   ΕΟΦ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62Χολαργός

www.eof.gr

Διεύθυνση   :  Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων        

Τμήμα           : Παρακολούθησης Κατανάλωσης &  Επάρκειας Προϊόντων                                                 

Πληροφορίες     :   Α. Ρομποτή                                                             

Τηλέφωνo/Fax  :  213 2040 361,210 6549 500                               

e-mail:                    aroboti@eof.gr                                                         

       

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

Α) Τα άρθρο 3,παρ. 1γ του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983)

Β) το άρθρο 6,εδάφιο ΙΙ,  παρ. 9 του Νόμου 1316/83

Γ) το άρθρο 29του Νόμου 1316/83

Δ) το άρθρο 81της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)  82161(ΦΕΚ 2374Β/24-8-2012

Ε) τον από29-10-2012 κατάλογο ελλείψεων φαρμάκων που δημοσιοποίησε ο ΠΦΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ως έκτακτο μέτρο προστασίας τηςΔημόσιας Υγείας, την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και τηςενδοκοινοτικής διακίνησης των αναφερόμενων στον επισυναπτόμενο κατάλογοφαρμακευτικών προϊόντων που παρουσιάζουν, τα οποία είναι αναντικατάστατα και σύμφωναμε ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σημαντικές ελλείψεις, ώστενα εξασφαλιστεί η επάρκεια κάλυψης των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα.Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθεαποθεματοποίηση των προϊόντων και επιβάλλεται η διάθεση στους ασθενείς στηνεγχώρια αγορά, από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (Κάτοχοι ΆδειαςΚυκλοφορίας, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τησυνταγογράφησή τους.

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση τωνυποχρεώσεων επάρκειας όλων των προϊόντων και ιδιαίτερα των ανωτέρω πουεμφανίζουν ελλείψεις την τελευταία περίοδο.

Η μη επάρκής κάλυψη των αναγκών τωνασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 τουΝ.Δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 1316/1983και στο άρθρο 152, παράγραφο 2 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657 (ΦΕΚ 59Β/24-1-2006) καισυγκεκριμένα επιβάλλονται πρόστιμα έως 44.000 ευρώ.

 

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή καιισχύει μέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

 

 

Καθ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ 

DULCOLAX

bisacodyl

BOEHRINGER INGELHEIM

SPIRIVA

TIOTROPIUM BROMIDE

BOEHRINGER INGELHEIM

PERSANTIN

DIPYRIDAMOLE

BOEHRINGER INGELHEIM

ATACAND

CANDESARTAN

ASTRAZENECA

LYRICA

PREGABALIN

PFIZER

INSPRA

EPLERENONE

PFIZER

BRASAN

ENZYMES

BIANEΞ

SIMDAX

LEVOSIMENDAN

ORION PHARMA