ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   22/10/2012

   ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Θέμα Πιστοποιημένη διανομή και δωρεάν διάθεση 280.000 αντιτύπων του νέου, επισήμουκαι εγκύρου Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.)

Με απόφαση του ΥπουργούΥγείας κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, τοΥπουργείο Υγείας αρχίζει τη διανομή, από τον προσεχή Νοέμβριο 2012, στιςαρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας  τωνΠεριφερειακών Ενοτήτων 280.000 αντιτύπων του νέου, επισήμου και εγκύρουΒιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού(Β.Υ.Π.) με το τεύχος Α’ "Για τους Γονείς"και το τεύχος Β’ "Εμβόλια και Πιστοποιητικά".

Αυτά τα νέα 280.000Βιβλιάρια Υγείας του Παιδιού ήδη εκτυπώνονται από το Εθνικό Τυπογραφείο μεμείωση του κόστους εκτύπωσης ανά αντίτυπο σε 0,37 ευρώ έναντι 1,19 ευρώαντίστοιχου κόστους κατά το 2010, καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες των ετών2011 και 2012, καθώς και τις προβλεπόμενες για το 2013, και θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις  Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτωνστις εποπτευόμενες  δημόσιες καιιδιωτικές μαιευτικές – νεογνολογικές κλινικές, από όπου και θα διατίθενταιδωρεάν στους γονείς των νεογνών.

Επίσης, στιςπεριπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω έλλειψης του τεύχους Β’ "Εμβόλια καιΠιστοποιητικά", οι γονείς εξαναγκάζονταν μέχρι σήμερα να χρησιμοποιούν" το άτυπο, φωτοτυπημένο και συμπληρωμένο τμήμα του Β.Υ.Π. "προβλέπεται  η αντικατάστασή του και ηχορήγηση του νέου, επίσημου και έγκυρου Β.Υ.Π. από τις Διευθύνσεις  Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Επισημαίνεται ότι, καιπαρά την τρέχουσα δεινή δημοσιονομική κρίση, με την απόφαση αυτή του ΥπουργούΥγείας κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου,διασφαλίζεται  η έγκυρη, επαρκής,διαφανής και υπεύθυνη δημόσια διανομή και διάθεση στους δικαιούχους γονείς τωνΒιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού, τερματίζεται η παράτυπη και εξωθεσμική διακίνησήτους, ελαχιστοποιείται το κόστος έκδοσής τους, διευκολύνεται ο έλεγχος τήρησηςτης νομιμότητας από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας,αναβαθμίζεται η συστηματική καταγραφή, κωδικοποίηση και μελέτη των δεδομένωνυγείας του παιδικού πληθυσμού στην Ελλάδα και προασπίζεται αποτελεσματικότερα ηυγεία του παιδιού και κατ’ επέκτασιν η δημόσια υγεία.